Jak to bylo s malou jadernou elektrárnou

Jablonec nad Nisou je městem se 45 000 obyvatel, z nich cca 60% je napojeno na síť centrálního zásobování teplem (dále jen CZT). Dnes je to 8500 domácností.

 

V roce 1998, kdy docházelo k privatizaci většinového podílu JTR a.s., jsem souhlasila s tímto krokem pod podmínkou, že město si ponechá jako minoritní akcionář 100% vliv na cenu tepla. Když v roce 2001 došlo ke změně tohoto mechanismu a město ztratilo 100% vliv na cenu tepla, navrhla jsem zpětný odkup akcií majoritního vlastníka. Tehdejší radniční koalice ve složení ODS a ČSSD tento můj návrh neschválila.

 

Cena tepla z CZT stále rostla v roce 2012 vyšplhala až na 800 Kč/GJ. Jednak vlivem stoupající ceny plynu a také proto, že CZT potřebuje rozsáhlé investice. Od CZT se odpojují celé panelové domy a mohou způsobit ostatním připojeným zvýšení ceny tepla. Snížení počtu odběratelů se zvýší cena připojeným. Dochází k jevu, kterým je neřízený rozpad CZT.

 

V letech 2006-2008 se zpracovával územní energetický koncept, který vytváří technický podklad k rozhodování o všech energeticky významných rozhodnutích zastupitelstva. Je také podkladem pro územní plán. V roce 2008 byla situace zcela jiná než dnes a tehdy ještě bylo možné zachovat a zrekonstruovat síť CZT.

Územní energetický koncept schválilo v roce 2008 zastupitelstvo s tím, že je ekonomicky i ekologicky nejvýhodnější zachovat síť CZT.

 

V té době jsem jako předsedkyně poradního výboru zastupitelstva pro energetiku měla za úkol mapovat všechny dostupné možnosti, jak cenu tepla snížit. Proto byly hodnoceny veškeré možné způsoby vytápění včetně fotovoltaické elektrárny, geotermálního zdroje energie a také malá jaderná elektrárna. Výsledkem tohoto zkoumání byla možná realizace jak geotermálního zdroje energie v okolí Brandlu, tak fotovoltaická elektrárna, tak jaderná elektrárna v oblasti Brandlu.

Realizace každého z těchto záměrů však předpokládala zachování celistvosti sítě CZT.

Hlavní výhody plynoucí z realizace této elektrárny by bylo významné snížení ceny tepla, získání elektrické energie, které je ve městě nedostatek i energetická nezávislost města. Město by si zajistilo energetickou bezpečnost (ochrana před black out)

Důvody, proč nebylo možné zahrnout malou jadernou elektrárnu do územního plánu města nejsou technické, ale legislativní. Povolení malé jaderné elektrárny je stejně složité jako povolení dalšího bloku Temelína.

 

Od roku 2008 se situace významně změnila, cena dosahující 800 Kč/GJ je neudržitelná a dochází k neřízenému rozpadu CZT. Město Jablonec uvažuje o odkoupení akcií JTR a.s. nejen proto, aby jako 100% vlastník mohlo okamžitě snížit cenu tepla, ale také proto, aby celý systém CZT mohl být přebudován na ostrovní bloky vytápění zemním plynem s využitím infrastruktury CZT. Za této situace je realizace malé jaderné elektrárny vyloučena, měla smysl pouze při zachování CZT.

 

Paukrtová Soňa.

Zpět na výpis